Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Eguna – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (2022)

  • Categoría de la entrada:Noticias

Adierazpen fisikoan eta sinbolikoan, sexu-indarkeria giza eskubideen urraketarik ohikoenetako eta ezkutuenetako bat da, emakumeei eta neskatoei modu espezifikoan eta neurriz kanpo eragiten diena, baina baita mutikoei ere. Ondorio fisiko, psikologiko eta emozionalek larriki eragin diezaiekete, edota bizi-proiektu pertsonal bat egitea eragotzi.

Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko 2019ko Makroinkestak datu kezkagarriak jasotzen ditu sexu-indarkeriei buruz:

  • Espainiako Estatuan bizi diren 16 urtetik gorako emakumeen %6,5ek sexu-indarkeria jasan dute bizitzan zehar (1.322.052 emakumek). Horietatik, %2,2 (453.371 emakume) noizbait bortxatu dituzte.
  • 16 urtetik beherako nesken kasuan, ehunekoa %3,4koa da, hau da, 703.925 neskato izan dira sexu-indarkerien biktimak.
  • Gainera, bikotetik kanpo sexu-indarkeria jasan duten emakumeen %12,4k dio erasoren batean pertsona batek baino gehiagok parte hartu zuela.
  • Kasuen %40,6an, sexu-indarkeria behin baino gehiagotan errepikatu zen.

Baina sexu-indarkeria ez da gai indibiduala, soziala baizik; eta ez da arazo koiunturala, egiturazkoa baizik, eredu diskriminatzaileetan errotutako sexu-kulturarekin estuki lotuta dagoena, eta eraldatu egin behar dena.

Beharrezkoa da indarkeriari modu integralean heltzea, sexu-indarkeriaren oinarri diren genero-estereotipoak ezabatzeko ekintzak bultzatzea eta biktimei laguntzeko baliabide egokiak abian jartzea. Orain arte, Espainiako estatuan ahaleginak bikote-harremanetan indarkeria prebenitzeko egin dira, baina urritik aurrera tresna berri bat dago sexu-indarkeria guztien prebentzioa bultzatzeko eta biktimen eskubideak bermatzeko: Sexu-askatasunaren berme integralaren Lege Organikoa. Lege honek ikuspegi integrala du eta prebentzioa, arreta, epaitzeko prozesua eta biktimen erreparazioa kontuan hartzen ditu. Horretarako, beharrezkoa izango da hainbat erakunde eta eremuri eragiten dieten neurriak abian jartzea, hala nola hezkuntza, gizarte eta osasuna, polizia, arlo digitala, lana, etab.

Neurri horiek nazioarteko betebehar eta gomendioei erantzuten diete, eta, horregatik, Proclade Yanapaytik modu esanguratsuan bultzatzen ditugu. Esaterako, Perun, Hondurasen eta El Salvadorren emakumeen aurkako indarkeriak prebenitzeko egiten ditugun proiektuetan. Hala ere, badakigu horiek aplikatzeko eta abian jartzeko oztopo ugari topatuko ditugula (oztopo kulturalak, politikoak, baliabideen falta…). Horregatik, inoiz baino gehiago, beharrezkoa da gizarteak, mugimendu feministaren eskutik, erakunde publikoei eskatzea emakumeenganako indarkeria guztien aurkako borrokan oztopoak kentzeko eta aurrerapausoak emateko konpromisoa har dezaten. Goazen kalera!


En su expresión física y también simbólica, las violencias sexuales constituyen quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen, que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales les pueden afectar gravemente o incluso impedir la realización de un proyecto vital personal.

La Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer del año 2019 nos arroja datos preocupantes en cuanto a las violencias sexuales:

  • Un 6,5% de mujeres mayores de 16 años residentes en el Estado Español ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida (1.322.052 mujeres). De las cuales, un 2,2% (453.371 mujeres) han sido violadas alguna vez en su vida.
  • En el caso de las niñas menores de 16 años, el porcentaje es del 3,4%, lo que se traduce en 703.925 niñas víctimas de violencias sexuales.
  • Además, el 12,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dice que en alguna de las agresiones participó más de una persona.
  • En el 40,6% de los casos, la violencia sexual se repitió más de una vez.

Pero las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social; y no se trata de una problemática coyuntural sino estructural, estrechamente relacionada con una cultura sexual arraigada en patrones discriminatorios que debe ser transformada.

Es necesario un abordaje integral de las violencias, impulsar acciones para eliminar los estereotipos de género que sustentan la violencia sexual y la puesta en marcha de recursos adecuados para asistir a las víctimas. Hasta el momento, en el estado español los esfuerzos se han concentrado en prevenir la violencia en las relaciones de pareja, pero desde el mes de octubre se cuenta con un nuevo instrumento para impulsar la prevención de todas las violencias sexuales y garantizar los derechos de las víctimas.  Es la L.O. de garantía integral de la libertad sexual, que se plantea con un enfoque integral, de prevención, atención, enjuiciamiento y reparación a las víctimas. Para ello será necesario poner en marcha medidas que afectan a distintas instituciones y ámbitos, como el educativo, sanitario, sociosanitario, policial, digital, laboral, etc.

Este tipo de medidas responden a obligaciones y recomendaciones internacionales en la materia, por lo que desde Proclade Yanapay también las impulsamos de forma significativa en los proyectos de prevención de violencias contra las mujeres que llevamos a cabo en Perú, Honduras y El Salvador. Sin embargo, somos conscientes de todos los obstáculos (culturales, políticos, de recursos…) que su aplicación y puesta en marcha conllevan. Por ello, más que nunca,  sigue siendo necesario que desde la sociedad, de la mano del movimiento feminista, reclamemos a las instituciones públicas su compromiso para remover obstáculos y generar avances en la lucha contra todas las violencias contra todas las mujeres. ¡Salgamos a la calle!

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.