Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Eguna – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (2023)

Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Egun honetan, indarkeria matxistei buruzko pilula berri bat aurkezten dugu. Oraingo honetan, emakume eta neskatoek mundu osoan jasaten duten sexu-indarkeria salatzen dugu.

Sexu-indarkeria indarkeria mota bat da, bere barnean hartzen dituena hertsadura, manipulazio edo beste indarkeria mota batzuen bidez gauzatzen diren sexu-portaerak, eta sexu-portaera horiek izan daitezke kontaktu fisikoarekin (igurtziak, masturbazioa, laztanak, penetrazioa…) edo kontaktu fisikorik gabe (neskato zein mutiko bat pertsona helduen sexu-harremanak ikustera behartzea, exhibizionismoa, sexuarekin lotutako txantxak edo irainak…). Sexu-indarkeria familia barnean zein familia-eremutik kanpo gerta daiteke.

Hiru emakumetatik batek indarkeria sexuala edo fisikoa jasaten duen munduan bizi gara, gehienetan bikoteak eragindakoa.

Hala, Perun, bikotekidea zuten emakumeen % 5,9k adierazi zuen noizbait sexu-erasoa jasan zuela senarrak edo bikotekideak. 2022an 32 salaketa jaso ziren egunero sexu-bortxaketagatik; horietatik % 70 neskatoak eta nerabeak ziren. El Salvadorren, 2021ean, 9 salaketa jaso ziren egunero indarkeria mota horrengatik, eta neskei eta nerabeei eragiten dieten ehunekoa oraindik handiagoa da ( % 75).

Euskal Autonomia Erkidegoan sexu-askatasunaren aurkako delituen kopuruak gora egin du azken urteotan. Emakumeen sexu-askatasunaren aurka EAEn 2021aren joanean erregistratu diren delituen % 78,5 familia eremutik kanpo gertatu ziren, delituen % 10,3 bikotekideak edo bikotekide ohiak gauzatutako indarkeriaren eremuan, eta % 11,2 familia barnean (bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeria alde batera utzita).

  • 2021ean, Ertzaintzak 451 sexu-indarkeria kasu erregistratu zituen familiatik kanpo, batez ere emakume gazteenei eragiten dietenak (% 75 30 urtetik beherakoak dira).
  • EAEn kalkulatzen da emakumeen % 8,5 dela bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeria jasan ahal izan dutenak noizbait bizitzan.
  • Bikotekidea/bikotekide ohia ez diren familiako beste gizon batzuek eragindako indarkeriagatiko 1.106 biktimizazio erregistratu ziren EAEn 2021ean. Semeak amari eraso dionean gertatu dira familia barneko indarkeriaren ondoriozko biktimizazioen % 43,1. Biktimizazioen % 39,6 biktimarekin lotura duten gizonezkoek gauzatutakoak dira (osaba, lehengusua, aitona, anaia…)

Beste alde batetik, egiaztatu da ohikoa dela emakumezko biktimen seme-alabak indarkeria-egoeren lekuko izatea. Gainera, seme edo alaba adingabeek, indarkeria-egoerak ikusi edo entzuteaz gain, erasoak zuzenean pairatzen dituzte sarritan.

Baliteke gaur egun gizarte-estigma eta prozesu judizialen oztopoak indarkeria mota horri lotutako salaketak erreprimitzen eta indarkeria horren dimentsioari buruzko ezagutza zailtzen aritzea. Salaketak mesfidantza ugari eragiten ditu, bai ingurunean eta bai biktimaren baitan, batez ere biktimak adingabeak direnean. Nahiz eta gero eta gehiago ematen diren ezagutzera sexu-abusuko kasuak, oraindik ere gai tabua da eta pairatzen dutenak estigmatizatuta sentitzen dira oraindik ere.

Horregatik, Proclade Yanapay-n gure konpromisoa berritzen dugu berdintasunaren eta emakumeen eta nesken eskubideen alde lan egiten jarraitzeko, indarkeria matxista guztiak desagerrarazteko bidean aurrera egiteko.


En este Día de Erradicación de la Violencia contra las mujeres, presentamos una nueva píldora acerca de las violencias machistas. En este caso, denunciamos la violencia sexual que sufren mujeres y niñas en todo el mundo. 

La violencia sexual es una forma de violencia que comprende diferentes conductas sexuales llevadas a cabo bajo coerción, manipulación y otras formas de violencia y que puede darse con contacto físico (frotamientos, masturbación, caricias, penetración…) o sin contacto físico (obligar a una niña o a un niño a ver relaciones de personas adultas, el exhibicionismo bromas o humillaciones de carácter sexual…). Puede tener lugar tanto en el ámbito familiar como fuera del mismo.

Vivimos en un mundo donde 1 de cada 3 mujeres sufre violencia sexual o física, en su mayoría, por parte de su pareja.

Así, en Perú, el 5,9% de las mujeres unidas revelaron que fueron víctimas de agresión sexual alguna vez por su esposo o compañero. En el año 2022 se recibieron 32 denuncias diarias por violación sexual, correspondiendo el 70% a niñas y adolescentes. En El Salvador, en 2021, se recibieron 9 denuncias diarias por este tipo de violencia, siendo el porcentaje de afectación a niñas y adolescentes incluso superior (75%).

En la Comunidad Autónoma de Euskadi los delitos contra la libertad sexual han experimentado un incremento gradual durante los últimos años. El 78,5% de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres registrados en la CAE en 2021 se produjeron fuera del ámbito familiar, el 10,3% en el ámbito de la pareja o expareja y el 11,2% en el ámbito intrafamiliar (excluida la pareja/expareja).

  • En 2021 la Ertzaintza registró 451 casos de violencia sexual fuera del ámbito familiar, que afecta especialmente a las mujeres más jóvenes (75% son menores de 30 años).
  • Se estima que el 8,5% de mujeres en la CAE podrían haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja alguna vez en la vida.
  • En 2021 se registraron en la CAE 1.106 victimizaciones por violencia ejercida por otros hombres de su familia que no son pareja/expareja. Un 43,1% de estas victimizaciones coinciden con casos en los que la mujer ha sido agredida por su hijo y un 39,6% provienen de hombres que mantienen diversos vínculos con la víctima (tíos, primos, abuelos, hermanos…).

Por otra parte, se constata que es habitual que las hijas y los hijos de las mujeres víctimas presencien situaciones de violencia. Además, la hija o el hijo menor no solo presencia o escucha las situaciones de violencia en un gran número de ocasiones, sino que con frecuencia sufren directamente las agresiones.

El estigma social y los obstáculos de los procesos judiciales pueden estar reprimiendo las denuncias de este tipo de violencia y dificultando el conocimiento sobre su dimensión. Su denuncia encuentra muchas reticencias, tanto por parte del entorno como por parte de la víctima, especialmente cuando se trata de víctimas menores de edad. Aunque cada vez más casos de abuso sexual salen a la luz, este tipo de violencia sigue suponiendo un tabú y quienes la sufren se siguen sintiendo estigmatizadas.

Por ello, en Proclade Yanapay renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando en favor de la igualdad y los derechos de mujeres y niñas, para avanzar en la erradicación de todas las violencias machistas.