Proiektuaren Izenburua
Título del Proyecto
SANT CLARETEKO ASHRAMEKO KAPERARAKO ALTZARI eta MATERIALAK ERACHAKULAMEN, TAMIL NADU, INDIA

MOBILIARIO y MATERIALES para la CAPILLA del ASHRAM DE SANT CLARET en ERACHAKULAM, TAMIL NADU (INDIA)
Kokapena
Localización

Erachakulam, Suralacode, en el distrito Kanyakumari, en el estado Tamil Nadu (India)

Tokiko Erakundea
Socia Local
Misioneros Claretianos de la Provincia de Chennai
Proiektuaren laburpena
Resumen del proyecto

Proiektuak altzari eta materialak eskuratu nahi ditu Erachakulameko (Tamil Nadu, India) Sant Clareteko Ashramean berriki eraiki den kaperarako.
Kapera egokitu nahi da pertsonek espazio egoki eta abegitsua aurki dezaten beren barnekotasunean sakondu, beren espiritualtasuna landu eta Jesus zein Ebanjelioarekin biltzeko.

El proyecto busca la adquisición del mobiliario y materiales para la capilla recientemente construida en el Ashram de Sant Claret en Erachakulam, Tamil Nadu, India.
Se quiere acomodar la capilla para que las personas encuentren un lugar adecuado y acogedor para profundizar en su interioridad, trabajar su religiosidad y encontrarse con Jesús y con el Evangelio.

Eskatutako zenbatekoa
Cantidad Solicitada
2.890,00 €
Orain arte jasotako diru-laguntza
Cantidad recaudada
2.890,00 €
Helburua
Finalidad

Erachakulameko (India) Sant Clareteko Ashrameko Kapera altzariz eta materialez hornitzea, espazioa erabili ahal izateko katekesirako, formaziorako eta otoitzerako.

Dotar de mobiliario y materiales la Capilla del Ashram de Sant Claret de Erachakulam (India), para poder hacer uso del espacio para la catequesis, la formación y la oración.

Información del Proyecto: