Martxoak 8 – 8 de Marzo (2024)

Emakumeen Nazioarteko Egun honetan, beste informazio-pilula feminista bat aurkeztu nahi dugu, emakumeek jasaten dituzten indarkerien arteko beste bat jorratzeko. Kasu honetan, emakume eta neska guztiak biktimatzat dituen indarkeria sinbolikoa edo kulturala hurbilagotik ezagutu nahi dugu.

Indarkeria matxisten icebergaren aurreko pilulan ikusi genuenez, askotarikoak dira indarkeria matxistak, eta elkarri lotuta daude. Indarkeria sinbolikoa iceberg horren behealdean kokatzen da, indarkeria ikusezina dela esan daiteke; indarkeria horrek ez du kalte fisikorik egiten, baina gainerako indarkerien euskarri da.

Indarkeria matxistei aurre egiteko 2022tik 2025era bitarteko Espainiako Estrategiaren arabera, indarkeria sinbolikoak emakumeen eta gizonen arteko desoreka gizartean errepikatzea ahalbidetzen du, bai eta emakumeen bazterketa ere, guztiok barneratuta dugun zerbait baita. Adierazpenik zabalduena kultura-ohituretan, hizkuntzan, arte-adierazpenetan eta herri-tradizioetan aurkitu dezakegu. Emakumeen eta femeninotasunaren gutxiespenean (modu sotilean bada ere) oinarritzen da. Nagusiki, hizkuntzaren, adierazpen kulturalen (ikonoak, zeinuak, mezuak, etab.), gizarte-konbentzioen (balioak barne) eta konbentzio horietatik ondorioztatutako eredu mentalen (sinesmenak, jarrerak) bidez gauzatzen da. Oro har, emakumeen mendekotasuna eta menderatze-egitura materialak naturalizatzen, erreproduzitzen eta legitimatzen dituzte. Zeharka gauzatzen da, eta emakume guztiei eragiten die.

Indarkeria horren adierazpenen ondorioz, emakumeak desoreka betikotzen duten rol batzuen bidez identifikatzea sustatzen da, eta ideia jakin batzuk naturalizatzen dituzte, hala nola gizonek emakumeek baino gehiago balio dutela edo normala dela botere gehiago izatea.

Gure eguneroko bizitzan, indarkeria sinboliko horren adibideak aurkitu ditzakegu:

  • Emakumeen irudia sinbolo, objektu sexual edo apaingarri gisa erabiltzea.
  • Emakumeen aniztasuna kontuan ez hartzea eta ezaugarri fisikoak gehiegi baloratzea, hala nola argaltasuna, edertasuna eta gaztetasuna.
  • Emakumeak alderdi emozionalekin soilik lotzea: maitasuna, sentsibilitatea, zerbitzua eta gainerakoen zaintza.
  • Emakumeak ikusezin bihurtzea edo gizartean egiten dituzten ekarpenak edo rolak barregarritzat jotzea eta deskalifikatzea.

Praktika horiek hainbat eremutatik erreproduzitzen eta transmititzen dira: familia, eskola, lana, komunikabideak, sare sozialak, publizitatea, musika, literatura, etab. Eta desoreka-mezu horiek onartzen ditugun heinean, murriztu egiten dira emakumeek eta neskek berdintasun handiagoko eta beren eskubideez gozatzeko posizioetara aurrera egiteko aukerak.

Horregatik da garrantzitsua eremu horiek guztiak lantzea, herritarren artean estereotipo horiek zalantzan jarriko dituen kontzientzia kritikoa sustatzeko eta, horrela, harreman bidezkoagoetarantz aurrera egiteko. Proclade Yanapayn hori oso argi daukagu; horregatik, duela urte askotik, indarkeria matxistak prebenitzeko sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak egiten ditugu, bai Bizkaian eta bai Perun, El Salvadorren eta Hondurasen ditugun tokiko bazkideekin. Horretarako, hainbat talderekin lan egiten dugu (haurrak, nerabeak, gazteak, emakumeak eta gizonak), eta estrategia bereziak garatzen ditugu, desorekez eta horien kausez jabetzen laguntzeko eta bestelako harreman bidezkoagoak eta ekitatiboagoak sustatzeko.

Martxoaren 8 honetan, zuen inguruan indarkeria sinbolikoaren adierazpen sotil horiek hautematera eta salatzera animatzen zaituztegu. Horrekin batera, emakumeek eta neskek aukeraz betetako eta indarkeriarik gabeko oraina eta etorkizuna izan dezaten lan egiten dugun hainbat pertsona eta kolektiborekin bat egiteko gonbita egiten dizuegu.


En este Día Internacional de las Mujeres, presentamos una nueva píldora feminista en la que abordamos una más de las violencias que sufren las mujeres. En este caso nos acercamos a conocer la violencia simbólica o cultural, cuyas víctimas son el conjunto de mujeres y niñas.

Como vimos en la anterior píldora del iceberg de las violencias machistas, estas son múltiples y están interrelacionadas. La violencia simbólica se ubica en la parte baja de este iceberg como una violencia invisible, una violencia que no hace daño físico pero que sustenta al resto de violencias.

La Estrategia española para combatir las violencias machistas 2022 a 2025 define esta violencia simbólica como aquella que permite la reproducción social de la desigualda entre mujeres y hombres; así como la discriminación de las primeras a través de la interiorización compartida. Su expresión más común se encuentra en las prácticas culturales, el lenguaje, las expresiones artísticas y las tradiciones populares. Se basa en la infravaloración (más o menos sutil) de las mujeres y lo femenino. Se ejerce fundamentalmente a través del lenguaje, las representaciones culturales (iconos, signos, mensajes, etc.), las convenciones sociales (incluyendo los valores) y los patrones mentales (creencias, actitudes) que se derivan de lo anterior. En su conjunto naturalizan, reproducen y legitiman la subordinación de las mujeres y las estructuras materiales de dominación. Su manifestación es transversal y afecta a todas las mujeres.

Como consecuencia de las manifestaciones de esta violencia, se promueve la identificación de las mujeres con una serie de roles que perpetúan la desigualdad y que naturalizan ideas como que los hombres valen más que las mujeres o que es normal que tengan más poder.

En nuestra vida cotidiana podemos encontrar ejemplos de esta violencia simbólica:

  • Utilizar la imagen de las mujeres como símbolo, objeto sexual o decorativo.
  • No tomar en cuenta la diversidad de las mujeres y sobrevalorar características físicas como delgadez, belleza, juventud.
  • Relacionar a las mujeres únicamente con aspectos emocionales: amor, sensibilidad, servicio y cuidado de las demás personas.
  • Invisibilizar a las mujeres o ridiculizar y descalificar sus aportes o roles en la sociedad.

Estas prácticas se reproducen y transmiten desde distintos ámbitos: familia, escuela, trabajo, medios de comunicación, redes sociales, publicidad, música, literatura, etc. Y en la medida en que asumimos estos mensajes de desigualdad, disminuyen las posibilidades de que mujeres y niñas avancen hacia posiciones de mayor igualdad y disfrute de sus derechos.

De ahí la importancia de trabajar en todos estos ámbitos para fomentar una conciencia crítica entre la población que cuestione estos estereotipos y avanzar así hacia relaciones más equitativas. En Proclade Yanapay lo tenemos muy claro, por eso desde hace años llevamos a cabo acciones de sensibilización y formación para la prevención de las violencias machistas, tanto en Bizkaia como con nuestras socias locales en Perú, El Salvador y Honduras. Para ello trabajamos con distintos grupos (niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres), con estrategias diferenciadas, que les permitan tomar conciencia de las desigualdades y sus causas, para promover otro tipo de relaciones más justas y equitativas.

En este 8 de marzo, os animamos a detectar estas manifestaciones sutiles de violencia simbólica a vuestro alrededor y a que las denunciéis. También os animamos a sumaros a tantas personas y colectivos que trabajamos para que mujeres y niñas tengan un presente y un futuro lleno de oportunidades y libre de violencias.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.